Statut

 

TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW
ŁOSIOWA I OKOLIC


S  T  A  T  U  T

ROZDZIAŁ I
Nazwa, cele i charakter prawny Towarzystwa

§ 1

Stowarzyszenie  działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ŁOSIOWA I OKOLIC, zwane w dalszym ciągu  TMŁiO.
§ 2

Celem TMŁiO jest działanie w dziedzinie:
1.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2.    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
3.    ochrony i promocji zdrowia;
4.    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej;
 6. turystyki i krajoznawstwa;
 7. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Czytaj więcej...